Logo przedszkola                    KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 56 W LUBLINIE

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,  statucie przedszkola i  rozporządzeniu MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego

 

               

„Dziecko chce być dobre

Jeśli nie umie – naucz

Jeśli nie wie – wytłumacz

Jeśli nie może – pomóż”

Janusz Korczak

Wizja przedszkola

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz kształtowania systemu wartości.

 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. 

 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. 

 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

Misja przedszkola

       Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,

 • tworzy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka,

 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,

 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,

 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,

 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,

 • organizuje sprawne  zarządzanie placówką,

 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

Cele główne

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

 • Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.

2. Procesy zachodzące w przedszkolu

 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

Cele szczegółowe

 • Realizacja założeń reformy oświatowej.

 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkachbezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.

 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.

 • Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

 • Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.

 • Realizacja programów autorskich uwzględniających edukację regionalną i patriotyczną.

 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu - realizacja programu profilaktycznego.

 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.

 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.

 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta.

 • Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

Kryteria sukcesu

 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.

 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.

 • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.

 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.

 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.

 • Modernizowanie bazy lokalowej i terenu wokół budynku – remonty, naprawy bieżące.

 • Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.

 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

 • Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.

 • Upowszechnianie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

 • Liczny udział dzieci w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych, turniejach itp.

 • Modernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiałymetodyczne i inne.

 • Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.

 • Zapewnienie nauczycielom warunków do doskonalenia zawodowego.

 • Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

- przeprowadzenie obserwacji i diagnozy wstępnej,

- szczegółowe rozpoznanie możliwości dziecka (jego mocne i słabsze strony), bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników,

wspomaganie rozwoju,

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po obserwacji i diagnozie wstępnej i końcowej,

- współpraca ze specjalistami i rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

 

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),

 • teczek prac i innych dokumentów,

 • arkuszy obserwacji i diagnozy rozwoju dziecka,

 • albumów, kronik,

 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.), strony internetowej przedszkola www.p56.lublin.eu

 • rozmów. 

 

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania

osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • ankiet,

 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,

 • obserwacji zajęć edukacyjnych, spotkań z rodzicami, uroczystości,

 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,

 • innych dokumentów przedstawiających pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na radach pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

 

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z podstawy programowej w kontekście realizowanego przez siebie programu wychowania przedszkolnego,

 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,

 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,

 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,

 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

 

WSPÓŁPRACA ORGANIZOWANA W PRZEDSZKOLU 

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

 • przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,

 • informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.

 • włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,

 • szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,

 • tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

 

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 • podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,

 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  Szkołą Podstawową nr 34,  okolicznymi przedszkolami, Dzielnicowym Domem Kultury SM „Czechów”, policją, strażą pożarną, biblioteką osiedlową, władzami samorządowymi itp.,

 • włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze  lokalnym i ogólnokrajowym.

          

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • ankiet,

 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,

 • obserwacji zajęć edukacyjnych, spotkań z rodzicami, uroczystości,

 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,

 • innych dokumentów przedstawiających pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na radach pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

 

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z podstawy programowej w kontekście realizowanego przez siebie programu wychowania przedszkolnego,

 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,

 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,

 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,

 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

             

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent naszego przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych, posiada wyobrażenie na temat obowiązków wynikających z roli ucznia,

 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze, ma motywację do podjęcia nauki w szkole,

 • odczuwa satysfakcję z samodzielnie wykonanego zadania oraz z własnych osiągnięć,

 • potrafi współdziałać w zespole, stara się respektować własne prawa i obowiązki w grupie i rodzinie, ale respektuje też prawa innych,

 • rozumie i pamięta, że jego prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych,

 • szanuje innych ludzi oraz ich odmienność,

 • zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych zachowań własnych i innych; potrafi odróżnić dobro od zła,

 • jest uczciwy i prawdomówny,

 • szanuje własność swoją i cudzą,

 • jest zainteresowany nauką i literaturą,

 • jest aktywny w podejmowaniu działań, zarówno zespołowych jak i samodzielnych, doprowadza ich wykonanie do końca,

 • lubi działania twórcze,

 • jest wrażliwy estetycznie,

 • akceptuje zdrowy styl życia, dba o własne zdrowie, higienę osobistą i wygląd,

 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym i społecznym oraz cechuje się gotowością do działań na rzecz tych środowisk,

 • posiada własną tożsamość, zna swoją rodzinę, miejsce urodzenia, swoje miasto, czuje się Polakiem i lublinianinem.

 

     Przedszkole bada losy absolwentów poprzez pozyskiwanie informacji na temat losów dzieci, które uczęszczały do Przedszkola nr 56 i podjęły naukę w Szkole Podstawowej nr 34 w Lublinie. Analiza uzyskanych wyników służy doskonaleniu działań przedszkola w zakresie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na:

1. Programie wychowawczym.

2. Programie profilaktycznym.

3. Programie rozwoju przedszkola na dany rok szkolny.

4. Planie nadzoru pedagogicznego sprawowanym przez dyrektora.

5. Projektach ogólnoprzedszkolnych i programach własnych nauczycielek.

 

    Przedszkole nr 56 w Lublinie realizuje projekty edukacyjne, w oparciu o które planowane są działania na poszczególne lata szkolne (katalog ścieżek otwarty, z uwagi na wyniki corocznej ewaluacji wewnętrznej i uwzględnienie propozycji rodziców, którzy mogą wnioskować o modyfikację koncepcji):

1) Projekt edukacyjny pt. „Uniwersytet Małych Ciekawskich Smyków, czyli Akademia Dobrej Zabawy” realizowany od 2013 roku w kolejnych ścieżkach:

1.1  W roku szkolnym 2013/2014 – realizacja ścieżki aktywności badawczej i rozwijania indywidualnych zainteresowań.

1.2  W roku szkolnym 2014/2015 – realizacja ścieżki patriotyczno-historyczno-regionalnej.

1.3  W roku szkolnym 2015/2016 - realizacja ścieżki matematyczno- przyrodniczej i zdrowotnej.

1.4  W roku szkolnym 2016/2017 - realizacja ścieżki prozdrowotnej i czytelniczej.

1.5  W roku szkolnym 2017/2018 - realizacja ścieżki geograficzno-patriotycznej.
1.6  W roku szkolnym 2018/2019 - realizacja ścieżki historyczno-społecznej.
1.7  W roku szkolnym 2019/2020 - realizacja ścieżki prozdrowotnej (bezpieczeństwo emocjonalne) i matematycznej.

1.8 W roku szkolnym 2020/21 - realizacja ścieżki prozdrowotnej (bezpieczeństwo emocjonalne) i społecznej.

1.9 W roku szkolnym 2021/22 - realizaja ścieżki ekologicznej.

1.10 W roku szkolnym 2022/23 - realizacja ścieżki aktywności twórczej związanej ze sztuką.

1.11 W roku szkolnym 2023/24 - realizcja ścieżki aktywności ruchowej, prozdrowotnej oraz matematycznej.

 

 2)Projekt współpracy z rodzicami pt. „Rodzice z pasją” – realizowany od 2013 r. w celu wspomagania procesu edukacyjnego przez rodziców naszych wychowanków.

 

                 

 

Powered by joomla.

Kontakt

Przedszkole nr 56

ul. Kurantowa 3

tel.:   81 741-31-96

20-838 Lublin

Więcej

 

Inne

logo bip2 

 

 

 

 

 

RODO

 

Klauzula Informacyjna