Rekrutacja 2022/2023

  2022_23.png

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok
szkolny 2022/2023
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie
się 7 marca i potrwa do 18 marca 2022 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych:

1. Składanie wniosku wraz z załącznikami:  od  7 marca br.  od godz. 8.00 do 12
marca 2022 r. do godz. 15.00.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych:  8 kwietnia  br. godz. 12.00.
3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 8 kwietnia br. od godz. 12.00 do
15 kwietnia br. do godz. 15.00.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych: 19 kwietnia br. godz. 12.00.
5. W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
6. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania
pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
8. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia
odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej należy w terminie rekrutacji, tj. od 7 marca br. do dnia
18 marca 2022 r.:
wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
 w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
 kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy
rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze
wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola
lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.

 Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej:


 Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek
wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania
wniosku w formie papierowej do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga
rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku rodzica/opiekuna samotnie
wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
 Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej mogą:

- wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać
i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru,
w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału
przedszkolnego, w dniach od 7 do 18 marca 2022 r. do godziny 15.00.
- wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go
odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego
wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału
przedszkolnego, w dniach od 7 do 18 marca 2022 r. do godziny 15.00.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej
do najmniej preferowanej.

Powyższy tryb rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych na rok szkolny 2022/2023 nie dotyczy rodziców dzieci obecnie
uczęszczających do placówek prowadzonych przez Miasto Lublin. Rodzice dzieci
uczęszczających do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych złożyli na kolejny rok szkolny
deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej i na tej podstawie kontynuują wychowanie
przedszkolne w danej placówce.
Dodatkowe informacje:
Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta
Lublin, dlatego też dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w
rekrutacji.
W przypadku posiadania przez przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole podstawowej
wolnych miejsc, po zakończonej rekrutacji, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego (
zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910, 1378 oraz Dz.
U. z 2021 r., poz. 4) decyduje dyrektor jednostki.
Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania
rekrutacyjnego. Za organizację oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub
mieszanych) odpowiada dyrektor jednostki i uzależniona jest ona od liczby i wieku
dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
UWAGA!
- wnioski można składać w Przedszkolu
nr 56 w Lublinie w dni powszednie
w dn.07-18.03.2021 r.
w godzinach 8.00-16.00 
(O ILE JEST TO PLACÓWKA PIERWSZEGO WYBORU)

 

UCHWAŁA NR 1075/XXXIV/2021 RADY MIASTA LUBLIN z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin

 

WZÓR WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA. PDF

 

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Powered by joomla.

Kontakt

Przedszkole nr 56

ul. Kurantowa 3

tel.:   81 741-31-96

20-838 Lublin

Więcej

 

Inne

logo bip2 

 

 

 

 

 

RODO

 

Klauzula Informacyjna